- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Hva er samehets?

Hets, hatprat og hatefulle ytringer er begreper som brukes om hverandre. Det kan være nyttig å vite litt mer om hva samehets egentlig er.
Illustrasjon av samisk ung kvinne som sitter sammenhuket og er trist

Definisjon av samehets

Samehets kan defineres som:

  • Ytringer om samer som er stigmatiserende, nedverdigende, trakasserende eller truende.

Samehets kan være rettet mot samer generelt eller direkte mot en bestemt person eller personkrets.

En ytring kan være noe som sies eller skrives. Det kan være ord, tegninger eller symboler. Det kan også være en handling, for eksempel å brenne et flagg. Hets kan skje i sammenheng med handlinger, for eksempel vold. 

Dersom du hetses på grunn av at noen oppfatter deg som same, er det samehets. Dette betyr at også personer som ikke oppfatter seg selv som same, kan bli utsatt for samehets.

Samehets er sårende og provoserende. Noen ytringer kan også være ulovlige.

Negative holdninger som underliggende årsak

Fordommer, negative holdninger og stereotypier er underliggende årsaker til alle former for hets/hatprat. Negative holdninger kan komme av manglende kunnskap, empati, kontakt eller tillit. Nedvurdering av samer og samisk kultur var en del av fornorskningspolitikken. Derfor kan samehets forstås som en ettervirkning av fornorskningen. Slik henger samehets også sammen med rasisme. Les mer om rasisme på rasismeveileder.no.

Alle har tankefrihet. Det vil si at vi står fritt til å mene og tenke det vi vil. Ikke alle som har negative holdninger til samer vil si eller gjøre noe hatefullt eller diskriminerende mot samer. Men vi vet at tiltak for å endre holdninger kan redusere omfanget av samehets. Det er også sånn at myndighetene er forpliktet til å forebygge årsakene til diskriminering og hatefulle ytringer. Dette er viktig for å avverge at hets bidrar til å skape hat mot minoriteter i samfunnet. 

Fordomspyramide utviklet av Norges institusjon for menneskerettigheter (2023), basert på fordomsskalaen utviklet av Gordon Allport (1954).

Sammenhengen mellom fordommer, hets og vold

Fordomspyramiden til venstre viser hvordan negative holdninger kan gi seg til kjenne på ulike måter og i ulik alvorlighetsgrad. Fordommer kan gradvis eskalere fra støtende kommentarer til trakassering, til hatefulle ytringer og i ytterste konsekvens trusler og vold. Begrepet hets omfatter både støtende kommentarer, trakassering og hatefulle ytringer.

Det store omfanget av samehets og konsekvensene av det

Sannhets- og forsoningskommisjonen slår fast at det er eksisterer et mengdeproblem. Samehets er så utbredt at det ikke bare er de aller «verste» ytringene som får negative konsekvenser. Også ytringer som er lovlige kan være problematiske fordi det er så mange av dem. Å lese én kommentar om at «samer er lettkrenka» kan være håndterlig. Å lese flere titalls slike kommentarer hver gang en ytrer seg, kan være utmattende og skremmende. Ytringsfrihetskommisjonen slår fast at mengden hets kan være en trussel mot ytringsfrihetenNår hets normaliseres, kan det også påvirke befolkningens holdninger til samer i negativ retning. 

 

Konsekvenser for enkeltmennesket

Å bli utsatt for hets kan føre til angst, depresjon, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Å være vitne til at andre utsettes for samehets kan ha de samme konsekvensene som å bli utsatt selv. Det kan føre til at en trekker seg fra den offentlige samtalen eller fra verv fordi belastningen blir for stor. Slik kan det oppleves som at hets begrenser ens mulighet til å delta på sosiale arenaer. 

Konsekvenser for samer som gruppe

Samehets kan oppleves som et angrep på samisk identitet, kultur og levevei. Det kan føre til at enkelte velger å gjemme identiteten sin. Det kan også bidra til å holde i live fordommer og stereotypier om samer, og stå i veien for samers rettigheter. Det kan føre til at ekskludering, polarisering og nedvurdering av samer blir allment akseptert. 

Konsekvenser for demokratiet

Når samehets skremmer samer fra å delta i den offentlige samtalen er det et demokratisk problem. Et levende demokrati krever et mangfold av stemmer og et mangfold av perspektiver. Det kan føre til lavere tillit og økte motsetninger i samfunnet. Det er også et demokratisk problem dersom samehets bidrar til at nedvurdering og diskriminering av samer blir allment akseptert. Vern av minoriteter er en grunnleggende demokratisk verdi. 

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet