- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Veileder til deg som ønsker å anmelde samehets

Du kan anmelde samehets til politiet. Hva betyr det å anmelde og hvordan gjør du det?
Bildet viser en person som leverer en anmeldelse til en politiansatt bak et skrivebord.

Hva betyr det å anmelde?

Å anmelde noe til politiet betyr å fortelle til politiet hva du har blitt utsatt for. På bakgrunn av anmeldelsen vurderer politiet om det har skjedd noe straffbart og om det skal iverksettes etterforskning.

Alle kan anmelde samehets, enten du er utsatt for det selv eller er vitne. Generelle ytringer om samer som folk kan også være samehets. Det trenger ikke å være rettet mot en bestemt person eller personkrets.  

Politiet kan selv anmelde samehets om de får kunnskap om det.   

Hvorfor anmelde?

Hatkriminalitet er ulovlig. Det er ødeleggende både for enkeltpersonen som opplever det og for samfunnet. Å anmelde samehets er å ta problemet på alvor, og er viktig for å bekjempe det. En anmeldelse kan føre til at den som står bak hetsen stilles til ansvar. Det kan også bidra til mer kunnskap om omfanget av samehets.

Hvordan anmelde?

For å anmelde samehets må du møte fysisk hos politiet. Du finner oversikt over nærmeste politistasjon på politiets nettsider. Du trenger ikke å være alene, du kan ta med en person du stoler på. Dersom du har dokumentasjon, ta dette med (for eksempel bilder, video, lydopptak, legeerklæring eller kontaktinformasjon til vitner). 

Fortell politiet at du er kommet for å anmelde hatkriminalitet. Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om deg selv, før du blir bedt om å fortelle detaljert om det du vil anmelde.

Når du har fortalt om det som har skjedd vil politiet stille spørsmål for å sikre at det er forstått riktig. 

Politiet skriver det du forklarer ned i en rapport. Anmeldelsen er ikke ferdig før du har lest igjennom rapporten, kommet med eventuelle tillegg og rettelser og til slutt signert.

 Dersom du ser at noen blir utsatt for en straffbar handling, eller er bekymret for at noe straffbart kan komme til å skje, kan du også tipse politiet. Det å tipse politiet er ikke det samme som å anmelde et lovbrudd. Du kan sende inn tips på politiets internettside, og det kan gjøres anonymt. 

Du kan ikke forvente tilbakemelding fra politiet på tipset du har sendt inn. Hvis du oppgir kontaktinformasjon, kan det hende politiet kontakter deg for mer informasjon om saken. 

Hva kan du forvente av politiet?

Politiet skal ha god kompetanse og kunnskap om mangfold, være åpne og inkluderende, kommunisere rettferdig og respektfullt, og bygge gode relasjoner til alle grupper av innbyggere.

Det er forventet at medarbeidere i politiet innehar holdninger som fremmer rettssikkerhet og trygghet. Politiet skal møte alle på en likeverdig, rettferdig og respektfull måte.

Hva skjer etter at du har anmeldt?

Når anmeldelsen er mottatt vurderer politiet om det skal iverksettes etterforskning. Under etterforskning søker politiet å belyse saken best mulig (hva som har skjedd) og undersøke hva som finnes av bevis.

Når politiet har etterforsket saken ferdig går saken til påtalemyndigheten, som avgjør om saken enten skal henlegges eller om det skal treffes påtalevedtak (i form av en påtaleunnlatelse, forelegg eller tiltalebeslutning).

Viktig: Om en sak blir henlagt betyr ikke det at politi eller påtalemyndighet ikke tror på den som anmelder, eller mener at det ikke har skjedd noe straffbart. Strenge beviskrav kan gjøre at en sak blir henlagt.

Husk: Det er strenge krav til rettssikkerheten for å unngå at personer blir ilagt reaksjoner på et mangelfullt eller feilaktig grunnlag.

Bildet viser en smilende, ung norsk politimann sittende i tjenestebil med vinduet åpent.

Klage på politiet

Dersom du mener at politiet har gjort feil kan du klage på politiet.

Det kan f.eks. handle om at du mener at politiet har:

  • oppført seg dårlig
  • brutt loven i tjenesten
  • gjort feil i etterforskningen av en straffesak

Klager er viktige for å kunne rette opp i feil som er gjort og for å kunne lære og endre politiets praksis.

For mer informasjon om klageordningene og hvordan du klager på politiet

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet