- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Veileder for deg som ønsker å klage samehets inn til Diskriminerings-nemnda

Du kan klage inn samehets til Diskrimineringsnemnda. Hva betyr det og hvordan gjør du det? Og hva er forskjellen på en klage til nemnda og anmeldelse til politiet?
Bildet viser to samiske kvinner i dialog ved et stort vindu. I bakgrunnen ser vi fjellene i Tromsdalen.

Hvem er Diskrimineringsnemnda?

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt og uavhengig forvaltningsorgan som behandler saker som klages inn til dem om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse. Nemnda skal være et alternativ til behandling i domstolene. Prosessen i nemnda ligner den som skjer i domstolene, men i en forenklet form. 

Hva betyr det å sende en klage til nemnda?

Både diskriminering og trakassering er forbudt. Det står i Likestillings- og diskrimineringsloven. Samehets kan være trakassering, og det kan skje i sammenheng med diskriminering. 

Dersom du er utsatt for samehets kan du klage saken inn til Diskrimineringsnemnda. Nemnda vil avgjøre om samehetsen du har opplevd er ulovlig.

Hva er forskjellen på å klage til Diskriminerings-nemnda og å anmelde til politiet?

Diskrimineringsnemnda kan avgjøre om samehetsen du har opplevd er et brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven. Ved å anmelde til politiet kan du få svar på om samehetsen var et brudd på straffeloven.

På denne siden kan du lese om forskjellen mellom forbudet mot trakassering (klages inn til Diskrimineringsnemnda) og forbudet mot hatefulle ytringer (anmeldes til politiet). Om du synes det er vanskelig å vite om du bør klage til nemnda eller anmelde til politiet, kan du be Likestillings- og diskrimineringsombudet om gratis veiledning. Kontakt dem her. 

Forskjellen handler blant annet om konsekvensene avgjørelsen får. I motsetning til en sak som anmeldes til politiet og avgjøres i domstolene, vil en sak for Diskrimineringsnemnda aldri ende med at den som sto bak hetsen straffes i tradisjonell forstand. (Les mer om konsekvensene av en avgjørelse fra Nemnda under «Hvorfor klage?».)

Du kan ikke klage samehets inn til Diskrimineringsnemnda samtidig som du anmelder det til politiet. Men dersom saken din blir henlagt eller avvist hos nemnda, så kan du anmelde den til politiet etterpå. Eller omvendt.

Bildet viser to samiske kvinner som snakker med hverandre i Storgata i Tromsø

Hvorfor klage?

Diskrimineringsnemnda vil avgjøre om samehetsen du har opplevd er ulovlig. 

Å klage samehets inn til Diskrimineringsnemnda er å ta problemet på alvor, og det er viktig for å bekjempe det. 

I noen saker kan Diskrimineringsnemnda tilkjenne oppreisning, det vil si en skjønnsmessig utmålt sum som kompensasjon for såkalt «tort og svie». I så fall må saken gjelde et arbeidsforhold.

Nemnda kan også utmåle erstatning dersom hetsen har ført til at du har fått et økonomisk tap. En avgjørelse om brudd på diskrimineringsregelverket kan ellers føre til at nemnda pålegger stansing, retting eller andre tiltak som er nødvendig for å stoppe pågående diskriminering eller trakassering, eller for å hindre gjentakelse. Les mer om dette her

Hvordan klage?

Du kan levere klage til Diskrimineringsnemnda ved å bruke deres elektroniske klageskjema

Det er gratis å få saken behandlet i Diskrimineringsnemnda, og det er ikke nødvendig å bruke advokat. Saksbehandleren i nemnda vil sørge for fremdrift i saken ved å stille spørsmål om forhold som er uklare. Du får altså bistand til å få frem de opplysningene som er viktige for nemndas avgjørelse. Samtidig betyr det at du må være forberedt på å «stå i prosessen» og svare på spørsmål fra saksbehandleren. Du kan velge å la deg bistå av en advokat, men utgiftene til dette må du dekke selv.  

Hva skjer etter at du har klaget?

Som hovedregel har du og den du har klaget inn rett til innsyn i alle sakens dokumenter. Dette gjør at begge til enhver tid er informert om hva som skjer i saken og hva nemnda legger vekt på når avgjørelsen tas. I tillegg har dere begge rett til å komme med deres påstander og imøtegå det den andre hevder i saken. Det vil si at nemnda sender deg alt de mottar fra den du har klaget inn, og at de sender den du har klaget inn alt de mottar fra deg. I tillegg får begge kopi av alle brev som sendes til den andre. 

All dokumentasjon som du ønsker skal være en del av avgjørelsesgrunnlaget til Diskrimineringsnemnda, må du sende inn skriftlig. Du kan lese mer om saksgangen her. 

Saker som klages inn til Diskrimineringsnemnda avgjøres i et nemndmøte, som ledes av en jurist som er, eller som tidligere har vært, dommer.

Dersom nemnda kommer til at det har funnet sted brudd på regelverket, vil nemnda fatte et vedtak. Nemnda vil samtidig avgjøre eventuelle krav du har fremmet om oppreisning eller erstatning, og eventuelt pålegge retting, stansing eller andre tiltak som er nødvendig for å sikre at diskrimineringen eller trakasseringen opphører.

Bilde av en kvinnehånd med samiske ringer og armbånd, som blar i en bok.

Det tar vanligvis ca. én måned fra saken er behandlet i nemndmøte til du får vite resultatet. Etterpå publiseres den i en offentlig (anonymisert) versjon på Diskrimineringsnemndas hjemmeside og på www.lovdata.no. Den offentlige versjonen sendes også Likestillings- og diskrimineringsombudet til orientering.

Et vedtak fra nemnda får virkning som en rettskraftig dom dersom det ikke bringes inn for tingretten innen søksmålsfristen på 3 måneder. 

Noen saker blir henlagt eller avvist og dermed ikke behandlet i nemndmøte. Les mer om det her. 

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet