Bïhkedæjja Saemiedigkeste evtiedamme laavenjostosne Pollisine

Bïhkedæjjah - Gaajhkh aamhtesh

Tankefull illustrasjon som viser en samisk ungdom som nedslått sitter og ser med hoved senket ned på sin mobil.

Digitaale saemielaavseme

Sosiale medier, kommentarfelt og øvrige nettforum er det vanligste stedet å observere og bli utsatt for hets. Selv om det ikke skjer ansikt-til-ansikt kan det

Lohkh vielie
Illustrasjon av en samisk kvinne som ser betenkt og alvorlig ut. Kvinnen har samiske plagg og bære håndveske.

Saemielaavseme barkosne

Det er vondt når samehets skjer på jobb. Det kan være kunder, samarbeidspartnere eller kollegaer som kommer med sårende kommentarer, vitser om det samiske, eller

Lohkh vielie
Illustrasjon som viser en samisk voksenperson som sitter ned ved siden av et samisk barn og trøster ved å holde armen rundt barnet.

Saemielaavseme skuvlesne

Det er vondt å oppleve samehets på skolen. Det kan være medelever eller lærere som kommer med sårende eller hatefulle kommentarer, vitser om det samiske

Lohkh vielie
Illustrasjon av en ung samisk kvinne med en samisk lue på hodet, som skriker ut i sint frustrasjon.

Saemielaavseme medijinie

Sïejhme saemielaavsemem mediji lahtestimmiesijjine vihtesjidh, jïh dïhte baektjede. Dovne saemielaavseme mediji bæjhkoehtamme sisvegisnie jïh lahtestimmiesijjine maehtieh preessen etihkeles njoelkedassi vööste strïjredh.

Lohkh vielie
as_SAÅarjelsaemiengïelese
Hopp rett ned til innholdet